A duhet të qëndrojë 3 % tatimi i pasurive të paluajtshme?

Përpara se t’i japim përgjigje kësaj pyetjeje, pra a duhet të qëndrojë 3 % tatimi i pasurive të paluajtshme, edhe pas përfundimit të procesit të rivlerësimit, le të ngremë disa pyetje që na japin një panoramë të gjendjes së tregut:

 

Çfarë është një rivlerësim?

Rivlerësimi është një proces i ndërmarrë për të vlerësuar të gjitha pronat e paluajtshme të njohura edhe si prona të paluajtshme sipas vlerës së tyre të plotë dhe të drejtë.

 

Cila është vlera e drejtë e tregut dhe pse është e rëndësishme?

Ligji i ri kërkon që ju të bëni një vlerësim të pronës suaj me vlerën e drejtë të tregut. Vlera e tregut është vlera për të cilën do të shitej një pronë në një treg konkurrues dhe të hapur. Vlera e drejtë është e rëndësishme për pronarët e pronave të cilët duhet të paguajnë taksa për atë pronë.

Kur ka qenë rivlerësimi i fundit?

Kjo është hera e tretë që qeveria nis vlerësimin e pronave. Vlerësimi i parë është kryer në vitin 2011-2012. Rivlerësimi i dytë është bërë në vitin 2013. Prandaj vlerat aktuale janë bazuar në rivlerësimin e fundit. Trendi tregon se vlerësimet janë në një vlerë të plotë dhe ka pasur interes. Këtë gjë e tregoi edhe fakti që u shty afati i kësaj here, nga 31dhjetori 2021 në 30 prill 2022.

Çfarë ju nevojitet nëse jeni një individ?

Së pari, duhet të dini se taksa e pagueshme për individët për regjistrimin e këtij rivlerësimi është tre për qind (3%) e diferencës midis vlerës së re të vlerësuar dhe vlerës së aktit të regjistruar më parë ose vlerës së rivlerësuar, për të cilën është bërë taksa. paguar më herët.

 

Shembull

Nëse keni paguar 50,000 € për një pronë që po e shisni për 70,000 €, me rivlerësimin, do të paguani tre përqind në vend të 15 përqind mbi fitimin e kapitalit.

Fitimi kapital i pronës 70,000 € – 50,000 € = 20,000 €

15% e 20,000 € është 3,000 €

3% e 20,000 € është 600 €

Kështu, shuma e rivlerësuar do të shërbejë si bazë për llogaritjen e fitimit të realizuar në rastin e kalimit të pronësisë së pronës së paluajtshme në të ardhmen. Tatimi mbi fitimin kapital do të jetë i tatueshëm në momentin e transferimit me normën e përcaktuar (aktualisht 15 për qind).

Nëse dikush e ka rivlerësuar pronën në vlerën 70,000€ dhe e shet atë për 65,000€, vlerësimi i rivlerësimit përdoret si vlera më e lartë për llogaritjen e fitimit kapital.

(Çmimi i rivlerësimit – çmimi minimal fiskal) x 15%

Nëse çmimi minimal fiskal në fuqi dhe çmimi i rivlerësimit janë të njëjta, pronari nuk paguan taksë.

(70,000 – 70,000) x 15% = 0

Nëse çmimi fiskal minimal është më i lartë se çmimi i rivlerësimit, për shembull, 75,000 €, kjo do të jetë vlera më e lartë për llogaritjen e tatimit mbi fitimin kapital.

(Çmimi minimal fiskal – çmimi i rivlerësimit) x 15%

(75,000 – 70,000) x 15% = 750

 

Taksa do të jetë më e lartë nëse vlerësimi i pronës është bërë shumë vite më parë ose nëse nuk ka fare çmim rivlerësimi. Këtu na lind pyetja, a duhet që taksa të qëndrojë gjithmonë 3% dhe jo vetëm të ndërmerren fushata rivlerësimi në vite të caktuara? A do të mundet një taksë më e ulët të luajë një rol kyç në luftën kundër evazionit? (Praktikisht, me taksën 15% lihet një mundësi për vendosje çmimi fiktiv të shitjes për të shmangur pagesa të larta të taksave)

Eksperienca e të gjithë fushatave të rivlerësimit të mëparshëm ka treguar që, interesi ka qenë i lartë, janë nxitur transaksionet me pasuritë e paluajtshme, duke i bërë të gjitha pronat, pavarësisht kategorisë, vitit të ndërtimit, gjendjes së amortizimit, të tregtueshme, konkurruese si dhe një alternativë e mirë ne treg.

Një taksë më e ulët në këtë sektor nxit investimet në Pasuritë e Paluajtshme, duke zhvilluar titujt e pronësisë, si dhe të drejtën e kujtdo për të zotëruar një pasuri të paluajtshme. Padyshim, nxitet formalizimidhe shmangien e evazionit fiskalnë transaksionet kalimit të pronësive, duke u reflektuar kështu çmimi real në treg dhe jo vetëm sipas çmimeve referencë.

 

 

< Go back to news list

Ne menaxhojmë më shumë se 6000 prona

Keni pronë për shitje
apo për qira?

Dërgoni të dhënat tuaja
dhe agjentët tanë do t'ju
kontaktojnë menjëherë.

Plotësoni formën
  • Apartments
  • Villas
  • Offices

Harta me çmimet fiskale 2022

Eksperienca jonë nder vite për tregun aktual si dhe për perspektivën e zhvillimit në fusha të ndryshme na ka dhënë njohuri për të plotësuar hartën e parë dhe të vetme Interaktive të Tiranës me çmime të sugjeruara për secilën zone.

Shisni ose jepni me qira pronën

X

Jepni me qira pronën tuaj

X