Cilat janë detyrimet e shitësit së një prone? Ja çfarë duhet të dinë pronarët dhe blerësit

Pronarët e një pasurie te paluajtshme përpara se të listojnë pronën e tyre për shitje, duhet patjetër të dinë se cilat janë kostot e shpenzimeve që do te ketë në një transaksion, në mënyrë që të jetë e qartë shuma neto që do t’i mbetet në fund të transaksionit.

Dev Inf Real Estate Company ju vjen në ndihmë duke ju treguar se cilat janë detyrimet tuaja. Pagesat si detyrime në rastin e transferimit të së titullit të pronësisë tek një blerës individ apo kompani.

Mënyrat e fitimit të titullit të pronësisë janë disa:

1.      Kur prona që kërkoni të shisni është përfituar nga një kontratë shit-blerje

Një pronar që kalon të drejtën e pronësisë mbi pasurinë e paluajtshme tek një blerës nëpërmjet një kontrate shitje , shitësi paguan tatim fitimin sipas legjislacionit ne fuqi. Momentalisht ky tatim është 15 % e fitimit .

Cili është fitimi ? Fitimi është diferenca nga çmimi i blerjes ( pra çmimi i përcaktuar në kontratën e blerjes) dhe çmimit me të cilën është duke e shitur (çmimi i përcaktuar në kontratën e shitjes). Kjo diferencë fitimi shumëzohet me 15 % dhe shuma që del është tatimi që do të paguhet. Duhet të keni parasysh se, ky tatim paguhet para kryerjes së regjistrimit të aktit të kalimit të pronësisë , në përputhje me aktet dhe procedurat ligjore në fuqi. Pasuria e paluajtshme e kaluar, nuk regjistrohet pranë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës(ASHK)  pa provuar pagimin e këtij detyrimi.

2.      Kur prona që kërkoni të shisni është përfituar nga një kontratë dhurimi

Në rastet kur një pronar kërkon të shesë një pronë të përfituar nga një kontratë dhurimi, prona ka marrë në mënyrë automatike vlerën minimale fiskale të zonës ne te cilën ndodhet, pavarësisht nëse dhuruesi mund ta ketë blerë me çmim më të lartë se ai i zonës fiskale. Në këtë rast diferenca e çmimit fiskal dhe çmimit të përcaktuar në kontratën e shit-blerjes është 15 % .

3.      Kur prona që kërkoni të shisni është përfituar nëpërmjet dëshmisë së trashëgimisë  

Në rastet kur një pronar kërkon të shesë një pronë të përfituar nga lëshimi i një dëshmi trashëgimie, prona në këtë rast nuk e humbet vlerën fillestare që është përfituar, shuma e përfituar nga kontrata e parë e blerjes dhe asaj të shitjes, tatimi është 15% e kësaj shume .

4.      Kur prona që kërkoni te shisni është përfituar nëpërmjet procesit te legalizimit

Ne rastet kur prona që kërkoni të shisni është përfituar nëpërmjet procesit të legalizimit prona në këtë rast ka dy mënyra se si llogaritet:

1.      Kur prona që kërkoni të shisni ka pasur më para se te legalizohet një kontratë sipërmarrje me një kompani ndërtimi dhe në të është përcaktuar vlera e blerjes dhe më pas kjo prone i është nënshtruar procesit te legalizimit, në këtë rast prona mban vlerën e blerjes në kontratën e sipërmarrjes dhe tatimi në këtë rast është diferenca e çmimit që është përcaktuar në kontratën e sipërmarrjes  dhe vlerës që është përcaktuar në kontratën që po shitet. Në këtë rast, tatimi është 15 % e shumës që përfitohet.


2.      Kur prona që kërkoni të shisni i është nënshtruar procesit të legalizimit dhe nuk ekziston ndonjë kontratë sipërmarrje, në këtë rast çmimi fillestar i pasurisë që kërkohet të shitet është çmimi i kostos së ndërtimit i cili është përcaktuar në manualet e ndërtimit dhe është 38,810 lek/metër katror, Kjo vlerë shumëzohet me sipërfaqen e pronës, shuma që del është çmimi i pronës , tatimi në këtë rast është diferenca e çmimit të kostos fillestare dhe çmimit që është përcaktuar në kontratën e shit-blerjes. Është në këtë rast, tatimi është 15 % e diferencës që përfitohet.

Detyrime të tjera:

-Taksa e shitjes së pronësisë: Taksa e fitimit për shitjen e pasurive të paluajtshme është një detyrim i cili nuk mund të anashkalohet. Ajo paguhet nga shitësi sipas legjislacionit ne fuqi , pra nga pronari që po shet pronën dhe blerësi nuk ka asnjë detyrim. Vlera e pagesës ndryshon në varësi të çmimit te  pronës që ju po shisni natyrisht. Sipas ligjit, diferenca pozitive e vlerës në shitje dhe vlerës në blerje të pasurisë së paluajtshme do konsiderohet si fitim dhe do tatohet 15%.

- Tarifat e regjistrimit: Këto janë tarifa që paguhen nga Blerësi për regjistrimin e transaksionit të blerjes së pronësisë në regjistrin zyrtar të pasurisë së paluajtshme. Tarifat bazohen në vlerën e pronësisë dhe tarifat vendore të përcaktuara.

- Tarifa e Avokatit: Gjatë procesit të blerjes së pronësisë, blerësi mund të ketë nevojë për shërbime të avokatit në këtë rast shpenzimet për koston e avokatit janë ne ngarkim të Blerësit .

- Tarifa  Noteriale  për përgatitjen e  dokumentacionit dhe formulimin kontratës se shitblerjes  dhe marrëveshjet e nevojshme. Tarifat për këto shërbime janë detyrim i blerësit sipas legjislacionit , tarifat e noterit janë publike dhe variojnë sipas shumës së kontratës .

- Tarifa e Agjencisë Real Estate (agjentit ndërmjetësues ) janë: Për shitësin është 3% e shumës së përcaktuar në kontratën e shitblerjes  dhe për blerësin është 1 % e shumës që është përcaktuar në kontratën e shitblerjes .

- Sigurimi i pronësisë: Blerësi mund të vendosë të sigurojë pronën për të mbrojtur nga dëmet apo humbjet e mundshme. Pranimit të këtij sigurimi do ti nënshtrohet një pagese vjetore.

 

Blerësi

Pasi blerësi ka kryer shlyerjen e vlerës e përcaktuar ne kontratën e blerjes se  pasurisë së paluajtshme ne llogarinë e Noterit i lind e drejta te aplikoje për kalimin e pronësisë nëpërmjet zyrës noteriale ku ka kryer veprimin ose nëpërmjet  portalit qeveritar e-albania.

-          me kalim të së drejtës së pronësisë, kuptohet akti i shitjes, dhurimit apo heqjes dorë nga pasuria e paluajtshme

-          Shlyerja e vlerës së pasurisë objekt të kontratës së shitjes, vërtetohet nga dokumentacioni i përcjellë në ASHK, nëpërmjet njërës nga format e mëposhtme:

a. Mandatarkëtimi të bankës për kalimin e shumës monetare nga blerësi në llogarinë e noterit;
b. Mandatarkëtimi të bankës për pagesën e tatim fitimit prej 15 % kalimin e shumës monetare nga blerësi në llogarinë bankare të shitësit.

          Për çdo pyetje që mund të keni, kontaktoni me “Dev Inf Real Estate Company”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< Go back to news list

Ne menaxhojmë më shumë se 6000 prona

Keni pronë për shitje
apo për qira?

Dërgoni të dhënat tuaja
dhe agjentët tanë do t'ju
kontaktojnë menjëherë.

Plotësoni formën
  • Apartments
  • Villas
  • Offices

Harta me çmimet fiskale 2022

Eksperienca jonë nder vite për tregun aktual si dhe për perspektivën e zhvillimit në fusha të ndryshme na ka dhënë njohuri për të plotësuar hartën e parë dhe të vetme Interaktive të Tiranës me çmime të sugjeruara për secilën zone.

Shisni ose jepni me qira pronën

X

Jepni me qira pronën tuaj

X