Taksa/ Si do të paguajnë ndërtuesit, të palegalizuarit dhe bashkëpronarët

Projektligji i ri për taksën mbi pasurinë e paluajtshme që synon të rrisë arkëtimin e të ardhurave për bashkitë ka parashikuar si do të veprohet edhe me raste specifike që hasen në praktikë, për të cilën do të duhet të jeni të informuar.

Dev Inf real Estate Company sjell për ju të gjitha detajet e kësaj takse të re, e cila pritet të hyjë në fuqi në 1 janar 2026.

Të tilla janë rastet e banesave në proces legalizimi por që ende kanë certifikatë pronësie, truall privat që është zënë nga ndërtesa në proces legalizimi apo ndërtime që janë në zhvillim dhe ku zhvillues mund të jetë një apo disa sipërmarrje. Konkretisht në projektligjin e nxjerrë për konsultim nga qeveria neni 9 përcakton se kush është taksapaguesi sipas rastit.

Në pikën një thuhet se “taksapaguesi është pronari i pasurisë së paluajtshme”. Më tej vijohet me rastin kur kemi objekte me pronësi të paqartë.

“Nëse pronari i parcelës nuk e shfrytëzon parcelën e tij, për shkak se ajo parcelë është zënë, nga një apo më shumë njësi të ndërtesave pa leje ose të legalizuara, taksapaguesi/t për parcelën, është/janë poseduesi/poseduesit ose pronari/pronarët e njësive të ndërtesave. Një përcaktim i tillë nuk i jep asnjë të drejtë pronësie mbi parcelën, pronarëve ose poseduesve të njësive të ndërtesave” thuhet në pikën 2.

Ndërkohë sipas pikës 3 nëse pasuria e paluajtshme nuk është e pajisur me dokument pronësie, taksapaguesi është poseduesi i pasurisë së paluajtshme. Një përcaktim i tillë nuk i jep asnjë të drejtë pronësie mbi pasurinë e paluajtshme, poseduesit.

Pika 4 përcakton si veprohet kur kemi një ndërtesë që ende s’ka përfunduar.

“Nëse njësia e ndërtesës nuk ka përfunduar dhe është duke u ndërtuar mbi bazën e një leje ndërtimi, taksapaguesi është zhvilluesi i njësisë së ndërtesës. Kur njësia e ndërtesës nuk ka përfunduar dhe për të nuk disponohet leje ndërtimi, taksapaguesi është poseduesi i njësisë së ndërtesës. Një përcaktim i tillë nuk i jep asnjë të drejtë pronësie mbi njësinë e ndërtesës, poseduesit” thuhet në këtë pikë.

Në përputhje me kushtet e përcaktuara në pikat 1, 2, 3 dhe 4 të këtij neni, përgjegjësia për pagesën e taksës së plotë vjetore të pasurisë, për një vit tatimor të caktuar, i përket personit që është pronari, zhvilluesi ose poseduesi i pasurisë së paluajtshme në 30 nëntor të vitit paraardhës.

Pika 6 specifikon rastet kur kemi të bëjmë më bashkëpronësi, pra më shumë se një pronar.

“ Kur pasuria e paluajtshme është në bashkëpronësi ose bashkë-posedim, të dy ose më shumë personave, apo është duke u zhvilluar nga dy apo më shumë zhvillues, përgjegjës për pagesën e detyrimeve tatimore, është secili nga këta persona, në proporcion me pjesën e tyre të caktuar. Nëse pjesët janë të pacaktuara, atëherë prezumohet se janë të barabarta. Taksapaguesit janë individualisht përgjegjës për pagesën e detyrimeve tatimore” thuhet në këtë pikë.

 

< Go back to news list

Ne menaxhojmë më shumë se 6000 prona

Keni pronë për shitje
apo për qira?

Dërgoni të dhënat tuaja
dhe agjentët tanë do t'ju
kontaktojnë menjëherë.

Plotësoni formën
  • Apartments
  • Villas
  • Offices

Harta me çmimet fiskale 2022

Eksperienca jonë nder vite për tregun aktual si dhe për perspektivën e zhvillimit në fusha të ndryshme na ka dhënë njohuri për të plotësuar hartën e parë dhe të vetme Interaktive të Tiranës me çmime të sugjeruara për secilën zone.

Shisni ose jepni me qira pronën

X

Jepni me qira pronën tuaj

X